Nákupný košík

Reklamačný poriadok

Posledná aktualizácia 15.1.2021

Úprimne sa snažíme, aby ste boli s nákupom v našom elektronickom obchode vždy spokojní. Môže sa však stať, že sa rozhodnete zakúpený tovar reklamovať alebo využiť Vaše právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste si u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si nasledovné informácie. Tento reklamačný poriadok je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok elektronického obchodu DriveShop.sk.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri tovare s obmedzenou dobou spotreby je dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti vyznačený na obale výrobku. Na takúto skutočnosť Vás upozorníme v popise tovaru. Tovar z kategórie syntetických motorových a prevodových olejov a iných prevádzkových kvapalín pre osobné automobily nemá obmedzenú trvanlivosť a pri správnom skladovaní v originálnych obaloch výrobcu vydrží v rovnakej kvalite aj celé roky.

Ako postupovať pri reklamácii?

DriveShop.sk ako Predávajúci zodpovedá za výrobné vady tovaru a vy ako Kupujúci ste povinný nám akúkoľvek reklamáciu bezodkladne oznámiť. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu DriveShop.sk. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru pri preprave je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@driveshop.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese reklamacie@driveshop.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 199 007. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na nižšie uvedenú adresu, ideálne ako doporučenú zásielku, prípadne využiť službu Reklamačného asistenta, ak Vami zvolený typ dopravy takúto možnosť ponúka.

Upozornenie: Je dôležité, aby ste zásielku neposielali na dobierku, nakoľko nie je možné takéto zásielky prevziať. Ak je to možné, priložte k reklamovanému tovaru kópiu faktúry, ktorú ste od nás dostali emailom a ktorá slúži zároveň ako záručný list, alebo aspoň stručný sprievodný list, na základe ktorého identifikujeme Vašu pôvodnú objednávku a reklamovaný tovar.

Adresa pre vrátenie tovaru:

  • názov firmy: isklad 190304/09
  • meno príjemcu: Nippon Group s.r.o.
  • ulica a číslo: Diaľničná cesta 5
  • PSČ: 90301
  • mesto: Senec
  • krajina: Slovenská republika
  • kontakt pre doručenie zásielky: +421 948 799 408

Ako a kedy vybavíme Vašu reklamáciu?

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo tovar vymeniť, ak o to požiadate. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

Vašu Reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny za tovar
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Reklamačný protokol Vám bude doručený e-mailom alebo spolu s tovarom.

Zamietnuté a opakované reklamácie

Pri reklamácii tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy môže Predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s vyhotovením odborného posudku znalca znáša Predávajúci.

Pri zamietnutí reklamácie tovaru v období viac ako 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci využije právo na odborné posúdenie tovaru, Predávajúci znáša všetky náklady na takéto odborné posúdenie ako aj všetky ostatné s tým súvisiace náklady, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

V prípade, že sa preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu tovaru, Kupujúci môže uplatniť reklamáciu znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od uzatvorenej Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, máte nárok odstúpiť od zmluvy najneskôr v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak odstúpite od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V akých prípadoch NIE JE možné odstúpiť od zmluvy?

Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na podnikateľov a právnické osoby. Ak teda pri objednávaní tovaru uvediete platné fakturačné údaje právnickej osoby, resp. živnostníka, vrátane IČO, DIČ alebo IČ DPH, ide o tovar zakúpený v rámci podnikateľskej činnosti Kupujúceho a nemôže byť vrátený podľa vyššie uvedeného zákona.

V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar:

  • zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
  • určený osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. hygienické potreby, spreje, spotrebný materiál, odpečatená autokozmetika atď.)
  • tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
  • tlačoviny, audiovizuálne diela, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy umeleckého výkonu alebo multimediálne diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (napr. knihy, časopisy, CD, DVD atď.)
  • knihy a tlačoviny nedodávané v ochrannom obale,
  • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy?

V prvom rade nás, prosím, kontaktujte emailom na adrese reklamacie@driveshop.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 199 007. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky (faktúry), presnú špecifikáciu tovaru, ktorý chce vrátiť a najmä spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, to znamená predovšetkým číslo bankového účtu (IBAN a SWIFT) a/alebo poštovú adresu.

Aby sme proces odstúpenia od zmluvy uľahčili, vytvorili sme pre Vás vzorový "Formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý ste od nás dostali emailom pri potvrdení objednávky spolu s „Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej v elektronickom obchode DriveShop.sk“. Oba dokumenty si môžete stiahnuť aj nižšie:

Odstúpenie od zmluvy (vyplnený formulár) ste povinný nám zaslať najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru prostredníctvom emailu prípadne doporučeného listu. Ako Predávajúci sme následne povinní Vám písomne (emailom) potvrdiť prevzatie Odstúpenia od zmluvy.

Do 14 dní odo dňa Odstúpenia od zmluvy ste povinní doručiť nám tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu atď. Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Upozornenie: Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Je dôležité, aby ste zásielku neposielali na dobierku, nakoľko nie je možné takéto zásielky prevziať.

Adresa pre vrátenie tovaru:

  • názov firmy: isklad 190304/09
  • meno príjemcu: Nippon Group s.r.o.
  • ulica a číslo: Diaľničná cesta 5
  • PSČ: 90301
  • mesto: Senec
  • krajina: Slovenská republika
  • kontakt pre doručenie zásielky: +421 948 799 408

Vrátenie kúpnej ceny

Po prijatí vráteného tovaru Vám najneskôr do 14 dní vrátime Kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (viď článok Doprava a poštovné). Kúpnu cenu a náklady na dopravu odošleme na Vami zvolený bankový účet uvedený v Odstúpení od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru na našu adresu však znášate Vy ako spotrebiteľ v rámci Odstúpenia od zmluvy.

Kúpnu cenu nie sme povinní vrátiť, kým nám nie je doručený tovar alebo kým nám nepreukážete spätné zaslanie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, reklamácie alebo dodaným tovarom, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese reklamacie@driveshop.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 199 007.

Ak sa domnievate, že sme nevybavili Vašu reklamáciu v súlade s Vašimi očakávaniami, alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše spotrebiteľské práva, môžete v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR s DPH, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie, časť Alternatívne riešenie sporov (Formulár pre podanie návrhu na začatie ARS).

  • Orgánom pre Alternatívne riešenie sporov je napr. Slovenská obchodná inšpekcia:
  • Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia
  • Sídlo subjektu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika
  • Adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika
  • Emailová adresa pre podania v elektronickej podobe: ars@soi.sk
Späť hore